Tělesná výchova

Charakter předmětu

Cílem tělesné výchovy na Gymnáziu Dr. J. Pekaře je:

  • osvojit si co nejširší spektrum pohybových dovedností

  • osvojit si další pohybové dovednosti se snahou o prohloubení (specializaci) v činnostech vedoucích k pravidelné pohybové aktivitě

  • usilovat o správné držení těla a o optimální úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti na základě poznání a pochopení pohybových předpokladů

  • aktivně vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám

  • orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní zdraví

  • orientovat se v ukazatelích tělesné zdatnosti a jejich měření i v možnostech ovlivnění vlastního pohybového režimu

  • osvojit si základní soubory cvičení s kompenzačními, relaxačními a vyrovnávacími účinky a využívat je v pohybovém režimu - za pomoci učitele a rodičů

  • osvojit si základní způsoby zjišťování svalových dysbalancí a využívat kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení cíleně, s ohledem na vlastní oslabení, převažující způsob života a charakter pracovní zátěže apod.

  • zvládnout základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti

  • kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání aktuálních negativních tělesných a duševních stavů i jako prostředek k dlouhodobější zdravotní prevence

  • pociťovat radost ze zvládnutého pohybu a chápat ho jako vhodnou náplň volného času a významnou prevenci zneužívání návykových látek

  • chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny, chápat sociální vztahy a role ve sportu a jiných pohybových aktivitách a využívat je k vytváření hodnotných mezi-osobních vztahů

  • poznávat základní vztahy a role ve sportu a jiných pohybových aktivitách, vycházející z pravidel her a soutěží, využívat je v duchu "fair play" pro vhodné vztahy mezi vrstevníky

  • zvládnout první pomoc při drobných i závažnějších poraněních

  • zvládnout základní první pomoc při stavech ohrožujících život, a to i v improvizovaných podmínkách

Cíle, které zde byly jmenovány, by měly při ukončení studia studenty nasměrovat k pozitivnímu vztahu k pravidelným pohybovým aktivitám v jejich osobním životě a k pochopení, že se jedná o přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu člověka 21. století.

Naše sportoviště