Záznam bez nadpisu

Datum přidání: Oct 05, 2019 2:31:43 PM

Osnovy

Učební osnovy Tělesné výchovy

____________________________________________________________

pro 1. – 4. ročník čtyřletého studia a 5. – 8. ročník osmiletého studia Gymnázia Dr. J. Pekaře

Atletika

1) běhy - 60 m, 200 m, 400 m, 800 m D, 1500 m CH

2) hody a vrhy - hod míčkem D, granátem CH - vrh koulí 3 kg D, vrh koulí 5 kg CH

3) skoky - skok daleký - skok vysoký

CÍLE:

- osvojit si techniku atletických disciplín (zejm. nízký start, šlapavý a švihový

způsob běhu, techniku hodu, techniku vrhu, závěsný způsob skoku dalekého, flop)

- osvojit si znalost základních pravidel atletických disciplín

- rozvinout své motorické schopnosti při zvládnutí atletických disciplín

· zařazení jednotlivých atletických disciplín do ročního časového plánu je v kompetenci

jednotlivých vyučujících

· vyučující zpracují výkony žáků do souhrnné tabulky (Atletický víceboj.doc)

klasifikace: dle změny vlastního výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za zájem o

tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu prakticky využívat

osvojené pohybové činnosti v denním režimu

Sportovní hry

1) košíková

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – rozestavení kolem hráče

s míčem, přechod z obrany do útoku a zpět, přihrávky, driblink, uvolňování s i bez míče,

obsazování protihráče, střelba, doskok, rozskok

· herní systémy – postupný útok proti osobní obraně, rychlý protiútok, osobní obranný

systém, zónová obrana

· útočné kombinace založené na akci „hoď a běž“, clonění

2) odbíjená

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – postavení hráčů při útočné a

obranné hře, odbíjení obouruč vrchem a spodem, spodní a vrchní podání v čelném postoji,

příjem podání, nahrávka, přihrávka, jednoblok

· herní systémy – systém každý střední u sítě nahrávačem

· odbíjení obouruč vrchem za sebe

· lob, smeč, ulití, dvojblok

3) házená

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – rozestavení kolem hráče

s míčem, přechod z obrany do útoku, vrchní přihrávka jednoruč ze země, driblink,

uvolňování s i bez míče, obsazování protihráče, střelba ze země i z náskoku, činnost

brankáře

· herní systémy – postupný a rychlý protiútok, osobní a zónová obrana

· útočné kombinace založené na přihrávání a přebíhání

· střelba ve výskoku a v pádu

· trestný hod

4) florbal

· herní činnosti jednotlivce – přihrávky, vedení míčku, střelba, osobní a zónová obrana

· útočné kombinace založené na akci „přihraj a běž“

5) kopaná

· herní činnosti jednotlivce – přihrávky, vedení míče, střelba, osobní a zónová obrana

· útočné kombinace založené na akci „přihraj a běž“

6) netradiční sportovní hry - frisbee, korfbal, ringo, softbal a jeho modifikace, softtenis

CÍLE:

- osvojit si techniku herních činností jednotlivce

- osvojit si znalost základních pravidel s důrazem na schopnost samostatně řídit a

rozhodovat utkání

- vhodně řešit herní situace

- rozvinout své motorické schopnosti pro zvládnutí herních situací

· zařazení jednotlivých sportovních her do ročního časového plánu je v kompetenci

jednotlivých vyučujících s ohledem na nutnou spolupráci s kolegy (viz. Rozložení

tematických celků schválený

PK TV)

klasifikace: dle změny vlastního výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za

zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu

prakticky využívat osvojené pohybové činnosti v denním režimu

Sportovní gymnastika

1) akrobacie

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – kotouly vpřed, vzad, letmo a

jejich obměny, stoj na lopatkách, stoj na rukou, rovnovážná cvičení

· přemet stranou, rondat

· akrobatické skoky – dálkový, nůžkový, kadetový

· vazby a sestavy z osvojených prvků

2) přeskok

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – roznožka a skrčka přes kozu

našíř i nadél

· roznožka a skrčka přes bednu nadél (především CH)

· skrčka přes kozu (D)

· kotoul letmo přes bednu našíř

3) skoky na trampolínce

· prostý, prohnutě, s celým obratem, s pohyby paží a nohou

· s vícenásobnými obraty

· kotoul letmo

4) hrazda (po čelo, dosažná, doskočná)

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – náskoky do vzporu, přešvihy

únožmo, toč jízdmo, sešin, výmyk, vzpor jízdmo

· toč vzad

· toč jízdmo vpřed a vzad

· výmyk tahem (CH)

· podmet

5) kladina

· opakování a zdokonalování činností osvojovaných na ZŠ – náskoky, chůze s doprovodnými

pohyby paží, obraty, rovnovážné postoje a polohy, seskoky

· poskoky

· rovnovážné postoje v náročnějších polohách

· vazby a sestavy z osvojených prvků

6) kruhy

· různé druhy svisů (střemhlav, vznesmo, vzadu)

· náskok do vzporu, výdrž ve vzporu

· výmyk, vzepření tahem souruč

· komíhání ve svisu, při zákmihu seskok

7) bradla o nestejné výši žerdí

· přiměřené dovednosti navazující na známé prvky z hrazdy

· přechod z nižší na vyšší žerď a zpět

8) kůň s madly

· náskok do vzporu, průvlek, přednos

· přešvihy únožmo, střiž

CÍLE:

- osvojit si techniku cvičení na gymnastickém nářadí

- osvojit si znalost dopomoci a záchrany při cvičení

- rozvinout své motorické schopnosti pro zvládnutí cviků

· zařazení jednotlivých nářadí do ročního časového plánu je v kompetenci jednotlivých

vyučujících

· nutné zvolit přiměřeně náročné cvičení vzhledem k věku a tělesným dispozicím studenta

klasifikace: dle změny vlastního výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za

zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu

prakticky využívat osvojené pohybové činnosti v denním režimu

Aerobic

1) aerobní cvičení bez náčiní

2) aerobní cvičení s náčiním (bedýnky, švihadla, fitball, rubberband, činky, …)

CÍLE:

- osvojit si různé způsoby aerobního cvičení

- osvojit si znalost základních pravidel pro tvorbu aerobních sestav

- zvládnout koordinaci pohybu s hudbou různého tempa

- rozvinout své motorické schopnosti pro zvládnutí aerobní zátěže při cvičení

klasifikace: dle změny vlastního výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za

zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu

prakticky využívat osvojené pohybové činnosti v denním režimu

Specifické prostředky pro rozvoj silových motorických schopností

1) kondiční cvičení

CÍLE:

- osvojit si znalost principů pro sestavení vlastního cvičebního programu

- osvojit si znalost základních pravidel cvičení

- rozvinout své silové motorické schopnosti

klasifikace: dle změny vlastního výkonu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za zájem o

tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu, za snahu prakticky využívat

osvojené pohybové činnosti v denním režimu

Tělesná výchova je dále doplňována dalšími pohybovými aktivitami dle koncepce školy (kroužky,

školní a meziškolní soutěže) jako výraz snahy o vytvoření celotýdenního pohybového režimu.